Výchovný program ŠKD Kamienok

Ciele a poslanie výchovy:                                             

 

           Školský klub detí zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Školský klub detí je dôležitý výchovný partner rodiny a školy. Záujmové vzdelanie v klube detí naplňuje svojimi špecifickými prostriedkami všeobecné ciele dané školským zákonom. Klub detí je súčasťou školy. Každodenné činnosti prebiehajú v triedach, v školskej záhrade a ihrisku . Miestnosti, v ktorých prebieha záujmová činnosť sú veľké a čisté. Časť miestností využívajú deti na hranie, tvorivosť, rozhovory komunikatívneho kruhu a pod. Pre rozvoj čitateľských aktivít využívame čitateľský kútik s knihami, encyklopédiami a časopismi. Pre pobyt vonku využívame priestory školskéko ihriska, rôzne športové náradie, lopty, švihadlá.

                 Cieľom vzdelávania v ŠKD Kamienok je rozvoj osobnosti človeka a jej rešpektovanie, umožnenie sebarealizácie detí v skupinových i individuálnych, riadených alebo spontánnych aktivitách, vedennie detí k účinnému využívaniu voľného času, prevencia sociálne patologických javov, začlenenie ekologickej a dopravnej výchovy do činností klubu. Utváranie pozitívnych vzťahov medzi deťmi, posilovanie komunikačných zručností a komunikatívnych kompetencií, ktoré vedú k rozvoju verbálnej aj neverbálnej komunikácie detí. Učia sa rozprávať, diskutovať, hľadať vhodné argumenty a vedieť oponovať. Rozvíjať tvorivosť a fantáziu pri tvorbe mesačných a týždenných projektov. Formovanie životných postojov, vytváranie základu právneho povedomia, porozumenia, tolerancie a ochoty pomôcť, vytváranie vlastného sebavedomia a posilovanie schopnosti nepodliehať cudzím negatívnym vplyvom. Prevencia sociálne patologických javov ohrozujúcich deti.

 

   Kľúčové kompetencie - integrované vzdelávacie ciele:

 

                 Jednotlivé vzdelávacie ciele sú zlúčené do rozvíjajúcich kompetencií, ktoré sú uplatňované v Európskej únii a v krajinách OECD a vychádzajú z nového školského zákona .                                                                                             

 

  Kompetencie  dieťaťa  ŠKD

 

 

Kompetencie sa v procese výchovno –vzdelávacej činnosti rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy.

Dieťa ŠKD má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD.

 

1. Kompetencie k učeniu :

 

* rieši nové, neznáme úlohy a situácie

* zúčastňuje sa vedomostných súťaží

* prejavuje záujem o nové informácie

 

2. Komunikačné kompetencie :

 

     * zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor

     * vypočuje si opačný názor

     * rozvíja komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT

     * prijíma spätnú väzbu

 

3. Kompetencie sociálne a interpersonálne :

 

     * pomenuje svoje potreby, city a pocity

     * zvládne jednoduché stresové situácie

     * presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti

     * rešpektuje úlohy skupiny

     * efektívne spolupracuje v skupine

     * uvedomuje si potreby detí a osôb so zdravotným znevýhodnením

     * uvedomuje si potreby ostatných detí

     * poskytne pomoc alebo pomoc privolá

 

4. Kompetencie pracovné :

 

     * prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh

     * plánuje a hodnotí svoje činnosti

     * prijíma nové informácie a poznatky

     * dokončí prácu

     * kultivuje svoju vytrvalosť

     * plní si svoje povinnosti

     * ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné  pre  praktický život

     * rozvíja manuálne zručnosti

 

5. Občianske kompetencie :

 

     * uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb

     * uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie

     * je otvorený primeranému participovaniu na živote vo výchovnom oddelení

     * prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám

 

6. Kultúrne kompetencie :

 

    * pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu

    * rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie

    * rešpektuje iné kultúry a zvyky

    * prijíma kultúrne podnety

    * je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine

    * ovláda základy kultúrneho správania

    * kultivuje svoj talent

Formy výchovy a vzdelávania

 

      ŠKD reaguje na rozvrh vyučovacích hodín a dochádzku detí z okolitých dedín. Vhľadom k tomu majú deti možnosť využívať denný klub po vyučovaní.

 Počas činnosti ŠKD využívajú vychovávateľky rôzne metódy a formy práce tak, aby smerovali k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií detí.

Medzi najdôležitejšie metódy, ktoré v ŠKD preferujeme patrí:

 -    motivácia

-      tímová práca

-      projektová metóda

-      prezentácia ,vlastná práca

-      beseda

-      kolektívne hry

-      súťaže

-      výstavy prác

     Počas roka realizujeme celoročné aktivity prostredníctvom príležitostných

činností a týždenných projektov.

    

 Ciele výchovy a vzdelávania sa v ŠKD realizujú prostredníctvom týchto činností:

 

A, Záujmová činnosť-                   je daná týždennou skladbou činností, záujmovými útvarmi.

B, Príležitostná činnosť-              sú to akcie, ktoré nie sú zahrnuté do dennej skladby, besiedky, návštevy rôznych podujatí.

C, Verejnoprospešná činnosť-      kultúrne podujatia, práce v záhrade a pod.

D, Individuálna činnosť               práca s talentovanými deťmi, alebo s  deťmi vyžadujúcimi zvýšenú starostlivosť.

E, Odpočinkové činnosti-               sú to kľudové činnosti, ale aj aktívny odpočinok, rekreačné, hudobné a telovýchovné  chvíľky.

F, Sebaobslužné činnosti             základné hygienické návyky, kultúra stravovania , obliekania.              

G, Tvorba projektov-                    individuálne i spoločné vypracovávanie mesačných a týždenných projektov, prezentácia.

H, Pravidelná činnosť -                 sú to pravidelne opakujúce sa rituály a činnosti  ŠKD

CH,Vzdelávacia činnosť             príprava na vyučovanie, samovzdelávanie                                                                                                                   

          

Tematické oblasti výchovy

 

Výchova a vzdelávanie sa v ŠKD bude realizovať v týchto tematických oblastiach výchovy :

 

 • spoločensko – vedná
 • pracovno – technická
 • telovýchovná a športová(dopravná, zdravotná)
 • esteticko –výchovná ( Vv; Hv )
 • prírodno – environmentálna
 • vzdelávacia

 

Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä:

 

 • rozumová
 • mravná
 • ekologická
 • dopravná
 • výchova k rodičovstvu

 

Výchovný proces sa realizuje tak, že sa obsah jednotlivých výchovno –vzdelávacích činností aplikuje integrovane vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti naraz , čo umožní komplexnejší rozvoj osobnosti detí

a zároveň nadväzuje na školský vých.-vzd.program.

 

      Tematické oblasti

Výchovno-vzdelávacie činnosti

                Ciele

 

1.Spoločensko-vedná činnosť

Záujmová,tvorba projektov

príležitostná,verejnoprospešná

Vyjadrovať svoj názor, prejavovať úctu k rodine, spoločnosti, histórii a tradíciam

 

2.Pracovno-tecnická činnosť

Záujmová, verejnoprospešná,,

individuána, tvorba projektov

Rozvíjať základy manuálnych zručností,

Zodpovednosť za vykonanú prácu

 

3.Telovýchovná činnosť

Záujmová, verejnoprospešná,

rekreačná, pravidelná

Rozvíjať športový talent a schopnosti, zdravú výživu a zdravý životný štýl

 

4.Esteticko-výchovná činnosť

Záujmová, individuálna, sebaobslužná, tvorba projektov

Byť otvorený tvorivej činnosti, rozvíjať svoj talent, úctu ku kultúrnym tradíciam

 

5.Prírodno-environmentál. činnosť

Záujmová, verejnoprospešná,

rekreačná, pravidelná

Pochopiť princípy ochrany životného prostredia

 

6.Vzdelávacia činnosť

Záujmová, individuálna, pravidelná,

Rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa, získavať nové poznatky a informácie

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

    Materiálno-technické a priestorové podmienky ŠKD

 

       Školský klub je súčasťou školy. Pre svoju činnosť využívame upravované priestory tried, kde máme svoje kútiky s hračkami, spoločné priestory  na hygienu a WC. Po dohovore s vedením školy každoročne plánujeme rôzne materiálne dovybavenie ŠKD.

Klub detí je vybavený:

rôznymi pomôckami

stolnými hrami

knihami, časopismi

športovým náčiním

logickými hrami

spoločenskými hrami

stavebnicami

interaktívnou tabuľou

CD prehrávačom

Školský klub môže využívať priestory:     - počítačovej učebne

                                                            - školskej záhrady

                                                            - ihriska

                                                           

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    


Obrázky a gifi sú zo stránky gifi NENA https://www.gify.nou.cz/.Ak sú obrázky autorizované, dajte nám vedieť, stiahneme ich zo stránky. Ďakujeme!